§ 1.
[Postanowienia ogólne]
Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia
usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”)
Operatora Usługi.
Operatorem Usługi jest Paweł Kamiński MAESTRO SALON oraz Zarządca Serwisu
https://maestrosalon.pl prowadzący działalność pod adresem: 61-563 Poznań ul. GÓRNA
WILDA 83C, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7791022710, o nadanym
numerze REGON: 630457588, zarejestrowany w Poznaniu, świadczący usługi newslettera
drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do
informacji w urządzeniach Użytkownika.
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie
adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych
wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz
standardowej przeglądarki internetowej.
§ 2.
[Przedmiot usługi]
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta
adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty
(w tym promocji) produktów w sklepie oferowanych przez Zarządcę Serwisu Maestro Salon
w domenie https://sklep.maestrosalon.pl.
Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem usługi
udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w
celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z
usługi Newsletter.
§ 3.
[Warunki korzystania z newslettera]
Usługa Newsletter jest bezpłatna.
Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie
https://sklep.maestrosalon.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a
następnie kliknie przycisk „Zapisz się do newslettera”. Kliknięcie wskazanego przycisku
powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie
świadczenia usługi Newsletter.
Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od
dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania
danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w
rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.
Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z
przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
§ 4.
[Czas trwania usługi]
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma
skutek natychmiastowy. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o
korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres

mailowy newsletter@maestrosalon.pl, pocztą na adres Operatora Usługi podany w
postanowieniu § 1 Regulaminu Operator Usługi  może zawiesić bądź zakończyć świadczenie
usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-
mail.
Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail
podanego przez Klienta.
§ 5.
[Ochrona danych osobowych]
Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia
usługi Newsletter.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do
realizowania usługi Newsletter.
Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz
wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o usługach
dostępnych w ofercie).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi
Newsletter. a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np.
obrona przed roszczeniami).
Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień
wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych
osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie,
której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi  przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo
utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku
świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie
zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie
https://maestrosalon.pl/polityka-prywatnosci
§ 6.
[Reklamacje]
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy
newsletter@maestrosalon.pl. pocztą bezpośrednio na adres: 61-563 Poznań ul. GÓRNA
WILDA 83C
W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania
informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w
usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2022.